Terma-terma penggunaaan, dasar dan penafian

Persetujuan anda dalam menggunakan TradingView menandakan and bersetuju untuk mematuhi peraturan penggunaan. Jika anda tidak bersetuju, dilarang menggunakan TradingView.

 1. Perubahan kepada syarat-syarat penggunaan
  Pihak kami boleh mengubah Terma Penggunaan pada bila bila masa. Jika anda meneruskan penggunaan TradingView selepas pihak kami meletakkan perubahan terhadap Terma Penggunaan, anda menunjukkan anda terima dengan terma terma baharu.
 2. Perubahan kepada TradingView
  Kita boleh mengubahkan atau menghentikan sebarang perkhidmatan atau ciri-ciri TradingView bila-bila masa tanpa notis.
 3. Hak milik informasi, Lesen untuk guna TradingView; pengagihan semula data
  Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada TradingVIew, dan semua maklumat yang disediakan melalui TradingView atau Perkhidmatan, dalam semua bahasa, format dan media di seluruh dunia, termasuk semua hak cipta dan tanda niaga di dalamnya, adalah harta eksklusif TradingView, gabungannya atau Penyedia Data itu.
  Segala hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana data dan / atau maklumat lain yang diberikan oleh Interactive Data (IDCO), dan semua data / maklumat seperti yang disediakan oleh Interactive Data (IDCO) melalui TradingVIew atau Perkhidmatan-Nya, dalam semua bahasa, format dan media di seluruh dunia, termasuk semua hak cipta dan tanda niaga di dalamnya, adalah kepunyaan Data Interaktif (IDCO), gabungannya atau Pembekal Data (seperti berkenaan).
  Anda tidak boleh menggunakan mana-mana perlombongan data, robot, atau yang serupa pengumpulan data dan pengekstrakan alat di Kandungan, memerangkap mana-mana bahagian TradingVIew atau Kandungan, mengeluarkan lesen kecil, menyerahhakkan, memindahkan, menjual, pinjaman, atau sebaliknya mengedarkan untuk pembayaran kandungan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Anda tidak boleh memintas sebarang mekanisme termasuk dalam kandungan untuk mencegah penghasilan semula atau pengedaran yang tidak dibenarkan Kandungan. Untuk maklumat tambahan mengenai pertanyaan perdagangan dan kerjasama dengan TradingView sila lihat Contacts page.
  Untuk kekal mematuhi peraturan pertukaran dan menghalang akses yang tidak dibenarkan, akaun anda boleh digunakan pada satu peranti dalam satu masa.

  Kecuali jika dibenarkan secara nyata oleh perenggan yang terdahulu, anda bersetuju untuk tidak menjual mana-mana perkhidmatan atau bahan dengan apa-apa cara atau untuk apa-apa tujuan tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu daripada TradingView dan / atau penyedia data. Di samping itu, anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TradingView dan penyedia data yang berkaitan, membuat salinan mana-mana perisian atau dokumentasi yang mungkin disediakan, secara elektronik atau selainnya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menterjemah, mengurai, membongkar atau mencipta karya terbitan.
 4. Atribusi
  TradingView membolehkan semua pengguna TradingView.com dan semua versi laman sesawang yang lain yang boleh didapati untuk menggunakan gambar carta TradingView dalam analisis, siaran akhbar, buku, artikel, blog dan penerbitan yang lain, serta menggunakan TradingView dalam sesi pembelajaran, mempamerkan carta TradingView semasa siaran video yang termasuk gambaran keseluruhan, berita, analisis, dan penggunaan yang lain atau mempromosikan carta TradingView atau sebarang produk dari laman sesawang TradingView dengan syarat bahawa atribusi TradingView mestilah jelas ditunjukkan pada setiap masa apabila produk tersebut digunakan..T
  Pengiktirafan hendaklan disertai dengan apa-apa sebutan atau rujukan pada TradingView, termasuk tetapi tidak terhad pada penerangan disini.
  Penggunaan carta TradingView dalam video atau promosi lain yang tidak melibatkan TradingView perlu memasukkan huraian produk yang digunakan. Contohnya: "Platfom carta yang digunakan untuk analisis ini adalah dibekalkan oleh TradingView, atau secara ringkas "Carta oleh TradingView", saiz font tidak boleh kurang 10 PT = 13PX = 3.44MM.
  Anda boleh menggunakan butang Snapshot di bawah toolbar carta untuk menghasilkan fail gambar carta anda. TradingView akan mengambil gambar dengan semua atribusi secara auto dan membekal satu link di mana anda dapat melihat carta anda, memuat turun atau berkongsi carta anda. Penggunaan sebarang produk TradingView di luar laman web TradingView tanpa sebarang atribusi TradingView adalah dilarangkan. Pengguna yang tidak mematuhi peraturan atribusi mungkin akan dilarang selama-lamanya, atau TradingView mungkin akan mengambil tindakan undang-undang termasuk tapi tidak terhad ke amaran berhenti, perintah mahkamah, injuksi, saman, pelepasan kerosakan dan sebagainya untuk memastikan pematuhan.
 5. Pihak ketiga dan pengiklan
  TradingView mungkin mengandungi link kepada laman web pihak ketiga. Beberapa laman ini mungkin mengandungi bahan yang kurang menyenangkan, menyalahi undang-undang atau kurang tepat. Anda bersetuju bahawa TradingView tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa aktiviti-aktiviti dagangan atau aktiviti-aktiviti lain yang berlaki di mana-mana laman web yang anda akses melalui link pada TradingVIew. Kami menyediakan link ini sebagai kemudahan, dan kami tidak menyokong kandungan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman web yang lain ini. Apa-apa urusan yang anda ada dengan pengiklan di TradingView adalah antara anda dengan pengiklan dan anda bersetuju bahawa TradingView tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau tuntutan yang anda mungkin ada terhadap pengiklan.
  Permintaan tanpa kebenaran dalam TradingView adalah dilarangkan kerana hal ini akan menyebabkan hukuman denda dikenakan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengharaman sementara atau kekal dengan akaun yang didapati melanggari undang-undang, ganti rugi dari segi kewangan dan lain-lain lagi.
 6. Penafian berkaitan kandungan
  TradingView tidak dapat dan tidak menyatakan atau menjamin bahawa maklumat yang tersedia melalui Services atau di Tradingview adalah tepat, boleh dipercayai, terkini, lengkap atau sesuai untuk keperluan anda. Pelbagai maklumat tersedia melalu Perkhidmatan atau di TradingView mungkin diperolehi secara khusus oleh TradingView daripada perniagaan atau organisasi profesional, seperti bursa, pembekal berita, pembekal pasaran data dan pembekal kandungan lain (contohnya, BATS dan mungkin juga bursa kewangan yang mapan seperti New York Stock Exchange, NASDAQ, New York Mercantile Exchange and Dow Jones), yang diyakini sebagai sumber-sumber maklumat yang dipercayai (secara kolektif, "Data Providers"). Namun demikian, oleh sebab pelbagai faktor — termasuk kemungkinan wujudnya kesilapan manusia dan mekanikal — ketepatan, kelengkapan, ketepatan masa, keputusan diperolehi daripada penggunaan, dan penjujukan betul maklumat yang tersedia melalui Perkhidmatan atau Laman Web tidak boleh dan tidak dapat dijamin oleh TradingView.
 7. Penafian berkaitan dengan keputusan pelaburan dan perdagangan
  Keputusan untuk membeli, menjual, menangguh atau berdagang dalam sekuriti, komoditi dan pelaburan lain mempunyai risiko dan seharusnya berdasarkan nasihat professional kewangan yang berkelayakan. Apa-apa perdagagangan dalam sekuriti atau pelaburan lain melibatkan risiko kerugian yang besar. Amalan "Day Trading" melibatkan risiko amat tinggi dan boleh menyebabkan anda kehilangan jumlah wang yang besar. Sebelum menjalankan apa-apa perdangangan, anda harus berunding dengan profesional kewangan yang berkelayakan. Sila pertimbangkan dengan cermat sama ada perdagangan sedemikian sesuai dengan kedudukan kewangan anda dan kemampuan anda untuk menanggung risiko kewangan. Kami tidak akan bertanggungjawab di bawah apa-apa keadaan atas kehilangan atau kerugian yang anda atau sesiapa alami disebabkan perdagangan atau aktiviti pelaburan yang anda atau sesiapa terlibat dalam berdasarkan apa-apa maklumat dan bahan yang anda terima melalu TradingView atau Service kami.
 8. Penafian berkaitan keputusan prestasi hipotetikal
  Prestasi hipotektikal yang dimanipulasi mempunyai banyak batasan yang sedia ada, ada yang dinyatakan di bawah. Tiada perwakilan sedang dibuat bahawa mana-mana akaun akan atau mungkin mencapai keuntungan atau kerugian sama seperti yang ditunjukkan. Malah, terdapat perbandingan yang tepat antara prestasi hipotektikal yang dimanipulasi dan keputusan sebenar yang dicapai kemudian oleh mana-mana program pelaburan.
  Salah satu batasan untuk prestasi hipotektikal adalah pada umumnya ia disediakan dengan manfaat daripada peninjauan ke belakang. Tambahan pula, perdagangan hipotektikal tidak melibatkan risiko kewangan dan tiada rekod perdagangan hipotektikal yang dapat benar-benar mengambil kira impak risiko kewangan dalam perdagangan sebenar. Sebagai contoh, kemampuan menanggung kerugian atau berpegang kepada program perdagangan tertentu walaupun mengalami kerugian adalah factor-faktor penting, yang juga boleh menjejaskan keputusan perdagangan. Terdapat pelbagai faktor lain yang berkaitan dengan pasaran secara umumya atau pelaksanaan sebarang program perdagangan yang tidak boleh diambil kira dalam persediaan keputusan prestasi hipotektikal dan semua itu boleh menjejaskan keputusan perdagangan sebenar.
 9. Penafian Seksyen Pendidikan
  Semua informasi dan kandungan di www.tradingview.com/edu/ adalah sebagai panduan sahaja.
  Tiada kandungan di www.tradingview.com/edu/ mencadangkan sebarang keselamatan, portfolio keselamatan, transaksi atau strategi pelaburan adalah sesuai untuk pelaburan. Tiada pembekal info atau sekutu mereka akan menasihati anda secara peribadi tentang sifat, potensi, nilai atau kesesuaian sebarang keselamatan, portfolio keselamatan, transaksi, strategi pelaburan atau lain-lain.
 10. Pengguna berdaftar
  Sesetengah perkhidmatan seperti penyimpanan, penerbitan atau memberi komen pada carta yang telah diterbitkan hanya disediakan kepada pengguna berdaftar TradingView dan memerlukan anda log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan untuk menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. Jika anda mendaftar sebagai pengguna(seorang "Pelanngan") untuk mana-mana satu perkhidmatan TradingView, semasa proses pendaftaran, anda dikehendaki untuk menekan butang ‘Register Now’, ‘Submit’ atau butang yang berkenanaan. Apabila anda menekankan butang sebegitu, maka anda akan terus mengesahkan persetujuan anda dengan Terma dan Syarat secara sah.
  Sebagai pertimbangan dalam penggunaan laman web TradingView, anda menyatakan bahawa anda termasuk dalam umur sah untuk membentuk kontrak dan tidak dihalang daripada menerima Perkhidmatan TradingView di sisi undang-undang Amerika Syarikat atau bidang kuasa yang berkenaan. Anda juga bersetuju untuk: (a) memberi maklumat peribadi yang benar, tepat, terkini dan lengkap sebagaiman yang dikehendaki dalam borang pendaftaran TradingView (the "Data Pendaftaran") dan (b) memelihara dan kemaskini dengan segera Data Pendaftaran untuk memastikan ia benar, tepat, terkini dan lengkap. Jika anda memberi maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini dan tidak lengkap, atau TradingVIew mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, TradingView berhak menggantungkan atau menamatkan akaun anda dan menghalang apa-apa atau semua penggunaan semasa atau masa hadapan Perkhidmatan TradingView (atau mana-mana bahagian daripadanya)
 11. Status pelanggan yang tidak profesional
  Sebagai vendor data pasaran masa sebenar rasmi daripada bursa (contoh: Nasdaq) untuk pengguna akhir, kita perlu mengenal pasti status bukan profesional daripada mana-mana pelanggan. Dengan memesan langganan untuk data pasaran di TradingView(kecuali untuk langganan berikut: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) anda mengesahkan berikut:
  1. Anda menggunakan data pasaran hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk perniagaan anda atau entiti lain.
  2. Anda tidak berdaftar atau mempunyai kelayakan dengan Securities Exchange Commission (SEC) atau Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
  3. Anda tidak berdaftar atau mempunyai kelayakan dengan mana-mana agensi sekuriti, mana-mana busra sekuriti, persatuan atau badan kawal selia di mana-mana negara.
  4. Anda tidak perlu melakukan apa-apa fungsi yang serupa dengan mereka yang memerlukan individu-individu untuk mendaftar atau melayak dengan SEC, CFTC, mana-mana agensi sekuriti, mana-mana bursa sekuriti, atau persatuan atau badan kawal selia, atau mana-mana komoditi atau pasaran niaga hadapan kontrak, atau persatuan atau badan kawal selia.
  5. Anda tidak terlibat sebagai penasihat pelaburan(terma yang ditentukan di Seksyen 202 (a) (11) InvestmentAdvisor’sActof1940) atau pengurus aset dan anda tidak terlibat untuk memberi nasihat pelaburan kepada sbarang individu atau entiti.
  6. Anda bukan melanggan kepada perkhidmatan dalam kapasiti anda sebagai pengetua, pegawai, rakan kongsi, pekerja, ejen peniaga atau pihak-pihak lain.
  7. Anda menggunakan modal sendiri, tidak disediakan oleh mana-mana individu atau entity dalam menjalankan perdagangan.
  8. Anda tidak melabur untuk badan korporasi, perkongsian atau entiti lain.
  9. Anda tidak pernah bersetuju untuk berkongsi keuntungan aktiviti perdagangan anda atau menerima pampasaran untuk aktiviti perdagangan anda.
  10. Anda tidak menerima ruang pejabat, dan peralatan atau faedah lain dalam pertukaran untuk perdagangan atau kerja sebagai perunding kewangan kepada mana-mana orang, firma atau entiti perniagaan.
 12. Akses dan keselamatan
  Anda menerima tanggungjawab kerahsiaan dan penggunaan apa jua nama pengguna dan alamat e-mel yang anda daftar untuk akses and penggunaan Services. Anda bertanggungjawab memelihara kerahsiaan kata laluan dan akaun dan anda bertanggungjawab sepenuhnya semua aktiviti-aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun anda. Anda bersetuju (a) dengan segera memaklumkan kepada Tradingview apa-apa penggunaan kata laluan atau akaun yang tidak dibenarkan atau apa-apa pelanggaran keselamatan yang lain, dan (b) pastikan anda keluar daripada akaun anda pada akhir setiap sesi. TradingView tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan akibat kegagalan anda memematuhi peraturan tersebut.
 13. Pembayaran dan pembatalan service
  1. Dengan memesan sebarang langganan pada laman www.tradingview.com (termasuk tempoh percubaan percuma) anda mengesahkan yang anda telah membaca dan menerima Terma-Terma Penggunaan dan anda diberi kuasa TradingView secara automatik dan mengecaj kad bank anda atau akaun PayPal mengikut tempoh bil yang dipilih secara manual.
  2. Setiap pengguna boleh mencuba pelan dibayar dengan data pasaran masa nyata secara percuma untuk 30 hari. Jika anda tidak membatalkan percubaan anda sebelum ia berakhir, anda akan secara automatik menyambung dengan pelan bulanan dibayar selepas tempoh percubaan. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk bayaran automatik selepas tempoh percubaan, walaupun langganan tersebut dibatalkan pada hari yang sama dengan pembayaran diluluskan. Sila ambil perhatian bahawa anda mempunyai akses kepada data pasaran masa nyata secara percuma hanya ketika tempoh percubaan. Selepas tamat tempoh percubaan, akses kepada data pasaran akan dihadkan dan anda perlu membeli akses dibayar tambahan untuk beberapa data masa nyata. Anda dapat melihat pasaran mana yang tersedia secara percuma dan yang perlu dibeli berasingan pada TradingView GoPro page. Pembatalan tempoh percubaan akan menghentikan akses kepada semua peralatan, ciri-ciri dan pasaran data dengan serta-merta.
  3. Perkhidmatan ini akan dibilkan terlebih dahulu secara bulanan, tahunan, atau 2 tahun. Tidak ada bayaran balik atau separuh kredit untuk bulan perkhidmatan, atau bayaran balik untuk bulan yang tidak digunakan dengan akaun pengguna terbuka.
  4. Semua pengebilan adalah berulangan, yang bermakna anda akan terus mendapatkan bil sehingga anda membatalkan langganan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membatalkan langganan TradingVIew anda dengan berkesan. Permintaan e-mel atau sokongan tiket meminta langganan anda dibatalkan tidak dianggap pembatalan. Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa dengan mengunjungi bahagian pengebilan halaman Pengesetan Profil anda.
  5. Jika anda membatalkan perkhidmatan ini sebelum tarikh terakhir tempoh yang sudah dibayar, langganan anda akan aktif sehingga tarikh luput seterusnya. Selepas tarikh luput dan masih tiada bayaran diterima, langganan anda akan dihentikan.
  6. Kami tidak menawarkan pembayaran balik bagi bayaran pendahuluan. Sekiranya anda membuat pesanan Service untuk kali pertama, pastikan pesanan adalah betul sebelum bayaran dibuat.
  7. Kami tidak menawarkan pembayaran balik untuk bayaran bulanan berulang. Jika anda telah dibil untuk pembaharuan Service bulanan secara automatik, anda boleh batalkan langganan anda untuk mengelak bil bulan berikutnya.
  8. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk produk Seksyen Pendidikan. Sekiranya anda membeli produk itu adalah tanggungjawab anda untuk memastikan pesanan itu betul sebelum pembayaran dibuat.
  9. Kita menawarkan bayaran balik untuk bayaran tahunan dan 2-tahun berulang atas permintaan anda. Jika anda sudah dibilkan automatik untuk tahunan atau 2-tahun untuk memperbaharui pelan, anda mempunyai 7 hari(selepas bayaran dibuat) untuk menghubungi pasukan khidmat pelanggan kita. Jika anda tidak bertindak sedemikian, TradingView akan menganggap yang pembaharuan service ini adalah sah dan bayaran tidak akan dibayar balik.
  10. Moderator kami merupakan wakil TradingView yang rasmi, berkuasa untuk memberi amaran atau mengeluarkan pengguna (termasuk pengguna berbayar) apabila pengguna tidak mengikut Peraturan Rumah. Kami tidak akan mengembalikan wang sekiranya anda dilarang dari menerbitkan kandungan dan berinteraksi dengan pengguna lain kerana data dan fungsi-fungsi langganan berbayar masih ada ketika sebarang larangan dikenakan.
 14. Maklum balas kepada TradingView
  Dengan hantar idea, cadangan, dokumen atau/dan cadangan ke TradingView melalui laman webe atau menghubungi kita, anda mengakui dan bersetuju bahwa (a) sumbangan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari; (b) TradingView tiada kewajipan untuk menyimpan sumbangan anda; (c)TradingView berhak menggunakan atau mendedahkan (atau tidak menggunakan dan mendedahkan) sumbangan anda untuk sebarang tujuan di sebarang media; (d) TradingView mungkin mempunyai sumbangan yang mirip yang dalam pertimbangan atau dalam perkembangan; (e) sumbangan anda menjadi harta TradingView secara automatik tanpa sebarang kewajipan TradingView terhadap anda; (f) anda tidak berhak mendapat sebarang pampasan dan pembayaran daripada TradingView dalam sebarang keadaan.
 15. Pampasan
  Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan TradingView dan subsidiari, syarikat gabungan, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi dan pemberi lesen tidak terancam daripada apa-apa tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau yang timbul daripada Kandungan yang anda mengemukakan, mengepos, menghantar, mengubahsuai atau dengan cara lain melalui Perkhidmatan TradingView, penggunaan anda terhadap Perkhidmatan TradingView, sambungan anda kepada Perkhidmatan TradingView, pelanggaran Terma Penggunaan ini, atau pelanggaran mana-mana hak-hak yang lain.
 16. Penamatan
  Atas permintaan pengguna, akaun TradingView boleh dipadamkan. Namun sebarang idea yang sudah dipaparkan masih wujud di laman web. Kami percaya bahawa sebarang idea atau carta yang dipaparkan adalah sebahagian daripada pengetahuan perdagangan komunal. Polisi ini adalah untuk mengelakkan pengguna merahsiakan idea terbaik mereka dan memastikan kesemua orang jujur dan supaya semua orang yakin pada laman web kita.
  Anda bersetuju bahawa Tradingview, boleh dengan tanpa notis dan segara menamatkan, mengehadkan akses atau menggantungkan akaun TradingView anda, alamat e-mel yang berkaitan dan akses kepada perkhidmatan TradingView. Ini kerana penamatan, pengehadan akses atau penggantungan tersebut akan meliputi tetapi tidak terhad kepada (a) pelanggaran syarat-syarat penggunaan atau perjanjian atau garis panduan yang diperbadankan, (b) permintaan oleh pihak berkuasa atau agensi-agensi kerajaan yang lain, (c) penghentian atau perubahan bahan terhadap perkhidmatan TradingView( atau sebahagian daripadanya), (d) masalah teknikal dan keselamatan yang tidak diduga, (e) status tidak aktif yang berlanjutan (f) dan/atau penglibatan anda dalam aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Tambahan pula, anda bersetuju bahawa semua penamatan, pengehadan akses, dan penggantungan akan dilakukan mengikut budi bicara TradingView dan TradingView tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga atas penamatan akaun anda, alamat e-mel yang berkaitan dan akses kepada perkhidmatan TradingView.
 17. E-mel
  Dengan membuka akaun dengan TradingView, anda bersetuju bahawa TradingView boleh menggunakan e-mel anda untuk menghantar bahan pemasaran, notis berkaitan dengan perkhidmatan, mesej maklumat penting, tawaran istimewa dan sebagainya. Anda boleh berhenti melanggan daripada ini dengan mengklik pautan yang disediakan dalam e-mel.
 18. Peraturan Rumah
  Dengan mewujudkan dan menggunakan akaun di TradingView anda mengesahkan anda sudah membaca dan bersetuju untuk mematuhi Peraturan Rumah.
MS Bahasa Melayu
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Laman Utama Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Kripto Kalendar Ekonomi Bagaimana ia berfungsi Ciri-ciri Carta Peraturan Dalaman Moderator Laman web dan Penyelesaian Broker Widget Perpustakaan Carta Stok Permintaan Ciri Blog & Berita Soalan Lazim Bantuan & Wiki Twitter
Profil Tetapan Profil Akaun dan Pengebilan Tiket Sokongan Saya Hubungi Sokongan Idea-idea yang diterbitkan Pengikut Mengikuti Mesej Peribadi Perbualan Daftar Keluar