Terma Penggunaaan, Dasar dan Penafian

Tindakan pengesahan anda untuk menggunakan Tradingview menunjukkan bahawa anda bersetuju dengan terma penggunaan berikut. Sekiranya anda tidak bersetuju, jangan gunakan TradingView.

 1. Perubahan kepada terma penggunaan
  Kami boleh mengubah Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa. Sekiranya anda terus menggunakan TradingView selepas kami mengemukakan perubahan kepada Terma Penggunaan ini, anda menunjukkan penerimaan anda terhadap terma baharu tersebut.
 2. Perubahan kepada TradingView
  Kami boleh menghentikan atau mengubah apa-apa perkhidmatan atau ciri yang disediakan oleh TradingView tanpa notis pada bila-bila masa.
 3. Pemilikan maklumat; Lesen untuk menggunakan tradingview; pengagihan semula data
  Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, semua hak, pemilikan dan kepentingan dalam dan kepada TradingView dan semua maklumat yang boleh didapati melalui TradingView atau Perkhidmatannya, dalam semua bahasa, format dan media di seluruh dunia, termasuk semua hak cipta dan tanda dagangan di dalamnya, adalah hak milik eksklusif TradingView , ahli gabungannya atau Penyedia Datanya.
  Semua hak, pemilikan dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana data atau/dan maklumat lain yang disediakan oleh Data Interaktif (IDCO) dan semua data/maklumat tersebut yang disediakan oleh Data Interaktif (IDCO) melalui TradingView atau Perkhidmatannya, dalam semua bahasa, format dan media di seluruh dunia, termasuk semua hak cipta dan tanda dagangan di dalamnya, adalah hak milik Data Interaktif (IDCO), ahli gabungannya atau Penyedia Datanya (seperti yang berkenaan).
  Anda tidak boleh menggunakan mana-mana perlombongan data, robot, atau alatan pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa pada Kandungan, rangka mana-mana bahagian TradingView atau Kandungan, sublesen, memberikan, memindahkan, menjual, meminjam, atau sebaliknya mengedar untuk pembayaran Kandungan tanpa persetujuan kami secara bertulis terlebih dahulu. Anda tidak boleh memintas mana-mana mekanisme yang termasuk dalam Kandungan untuk mencegah pengeluaran semula atau pengedaran Kandungan yang tidak dibenarkan. Untuk maklumat tambahan mengenai pertanyaan komersial dan perkongsian dengan TradingView sila lihat Halaman untuk dihubungi.
  Untuk terus mematuhi peraturan bursa dan menghalang akses yang tidak dibenarkan, akaun anda boleh digunakan hanya pada satu peranti pada satu masa.

  Kecuali jika sebaliknya dibenarkan dengan nyata oleh perenggan terdahulu, anda bersetuju tidak akan menjual mana-mana perkhidmatan atau bahan dalam apa-apa cara atau untuk apa-apa tujuan tanpa persetujuan bertulis yang nyata daripada TradingView dan/atau penyedia data terlebih dahulu. Di samping itu, anda tidak boleh, tanpa persetujuan bertulis membuat salinan mana-mana perisian atau dokumentasi yang mungkin disediakan terlebih dahulu daripada TradingView dan penyedia data berkaitan, secara elektronik atau selainnya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menterjemahkan, merungkaikan susunan, menyahhimpun atau mencipta kerja derivatif.
 4. Atribusi
  TradingView memberikan semua pengguna tradingview.com dan semua versi lain laman web tersebut dengan menggunakan syot kilat carta TradingView dalam analisis, sidang media, buku, artikel, siaran blog dan penerbitan lain, serta menggunakan TradingView dalam sesi pendidikan, memaparkan carta TradingView semasa siaran video, termasuk gambaran keseluruhan, berita, analisis, dan sebaliknya menggunakan atau mempromosikan carta TradingView atau apa-apa produk dari laman web TradingView dengan syarat bahawa atribusi TradingView mesti dapat dilihat dengan jelas pada setiap masa yang produk tersebut digunakan.
  Atribusi hendaklah merangkumi apa-apa sebutan dan rujukan terhadap TradingView, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang dihuraikan di sini.
  Penggunaan carta TradingView semasa dalam video atau promosi lain apabila atribusi TradingView tidak dapat dilihat terpaksa memasukkan huraian produk yang digunakan di dalamnya. Sebagai contoh: "Platfom carta yang digunakan untuk analisis ini disediakan oleh TradingView, atau secara ringkas "Carta oleh TradingView", saiz fon tidak boleh kurang daripada 10 PT = 13PX = 3.4MM.
  Anda boleh menggunakan butang Syot Kilat pada bar alat di bahagian bawah carta untuk mencipta fail gambar carta semasa anda dengan segera. TradingView akan mengambil syot kilat secara automatik dengan semua atribusi yang diperlukan dan menyediakan pautan untuk anda dapat melihat carta, muat turun atau kongsikan. Penggunaan mana-mana produk TradingView di luar laman web TradingView tanpa atribusi TradingView yang betul, tidak dibenarkan. Pengguna yang tidak mematuhi peraturan atribusi di sini mungkin dilarang untuk menyertai selamanya dan tindakan undang-undang lain boleh diambil untuk memastikan pematuhan, termasuk tetapi tidak terhad kepada amaran menghentikan dan berhenti, perintah mahkamah, injunksi, denda, bantuan ganti rugi dan sebagainya.
 5. Laman web dan pengiklan pihak ketiga
  TradingView boleh memasukkan pautan ke laman web pihak ketiga. Sebahagian daripada laman web ini mungkin mengandungi bahan yang tidak menyenangkan, menyalahi undang-undang, atau tidak tepat. Anda bersetuju bahawa TradingView tidak akan dipertanggungjawabkan untuk apa-apa aktiviti dagangan atau aktiviti lain yang berlaku di mana-mana laman web yang anda akses melalui pautan di TradingView. Kami menyediakan pautan ini sebagai kemudahan dan tidak menyokong kandungan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman web lain ini. Apa-apa urusan yang anda miliki dengan pengiklan yang ditemui di TradingView adalah antara anda dan pengiklan tersebut dan anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau tuntutan yang anda mungkin ada terhadap pengiklan.
  Mencari pelanggan tanpa kebenaran di TradingView dilarang keras dan boleh dikenakan penalti, termasuk tetapi tidak terhad kepada, larangan sementara atau kekal terhadap akaun yang didapati melanggar dan apa-apa tindakan undang-undang yang sewajarnya dan sedia ada untuk ganti rugi kewangan dan lain-lain.
 6. Penafian berkenaan kandungan
  TradingView tidak boleh dan tidak mewakili atau menjamin bahawa mana-mana maklumat yang disediakan melalui Perkhidmatan atau pada TradingView adalah tepat, boleh dipercayai, terkini, lengkap atau wajar untuk keperluan anda. Pelbagai maklumat yang tersedia melalui Perkhidmatan atau pada TradingView mungkin diperoleh secara khas oleh TradingView daripada perniagaan atau organisasi profesional, seperti bursa, penyedia berita, penyedia data pasaran dan penyedia kandungan yang lain (misalnya, Cboe BZX dan mungkin lain-lain bursa kewangan yang ditubuhkan seperti New York Stock Exchange, NASDAQ, New York Mercantile Exchange dan Dow Jones), yang dipercayai menjadi sumber maklumat boleh dipercayai (secara kolektif, “Penyedia Data”). Walau bagaimanapun, disebabkan oleh pelbagai faktor — termasuk kemungkinan ralat manusia dan mekanikal yang sedia ada — ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, keputusan yang diperoleh daripada penggunaan dan penjujukan maklumat yang betul yang tersedia melalui Perkhidmatan dan Laman Web tidak akan dan tidak boleh dijamin oleh TradingView.
 7. Penafian berkenaan keputusan dan dagangan pelaburan
  Keputusan untuk membeli, menjual, memegang atau berdagang sekuriti, komoditi dan pelaburan lain melibatkan risiko dan dibuat berdasarkan nasihat pakar kewangan profesional yang berkelayakan. Apa-apa dagangan dalam sekuriti atau pelaburan lain melibatkan risiko kerugian yang besar. Amalan “Dagangan Hari” melibatkan terutamanya risiko yang tinggi dan boleh menyebabkan anda kehilangan sejumlah wang yang banyak. Sebelum menjalankan apa-apa program dagangan, anda hendaklah merujuk pakar kewangan profesional yang berkelayakan. Sila pertimbangkan dengan teliti sama ada dagangan tersebut sesuai untuk anda atau tidak dengan mengkaji semula keadaan kewangan dan keupayaan menanggung risiko kewangan anda. Dalam apa-apa keadaan sekalipun, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kemudaratan yang anda atau individu lain sedang hadapi akibat daripada apa-apa aktiviti dagangan atau pelaburan yang anda atau sesiapa sahaja terlibat berdasarkan apa-apa maklumat atau bahan yang anda terima melalui TradingView atau Perkhidmatan kami.
 8. Penafian mengenai keputusan prestasi hipotetikal
  Hasil prestasi hipotesis mempunyai banyak batasan sedia ada, sebahagian daripadanya disebut di bawah. Tiada perwakilan dibuat bahawa mana-mana akaun akan atau mungkin mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Sebenarnya terdapat banyak perbezaan yang ketara antara hasil prestasi hipotesis dan hasil sebenar yang kemudian dicapai oleh mana-mana program dagangan tertentu.
  Satu daripada batasan hasil prestasi hipotesis ialah bahawa ia kebiasaannya disediakan berdasarkan manfaat pengalaman yang lepas. Di samping itu, dagangan hipotesis tidak melibatkan risiko kewangan dan tiada rekod dagangan hipotesis dapat menjelaskan sepenuhnya mengenai kesan risiko kewangan dalam dagangan sebenar. Sebagai contoh keupayaan untuk menanggung kerugian atau mematuhi program dagangan tertentu walaupun kerugian dalam dagangan merupakan perkara utama, yang juga boleh menjejaskan hasil dagangan. Terdapat banyak faktor lain berkaitan pasaran secara amnya atau pelaksanaan apa-apa program dagangan khusus yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dalam penyediaan hasil prestasi hipotesis dan semuanya yang boleh menjejaskan hasil dagangan sebenar.
 9. Penafian Bahagian Pendidikan
  Semua maklumat dan kandungan di www.tradingview.com/edu/ hendaklah dilihat sebagai panduan sahaja.
  Tiada kandungan yang diterbitkan pada www.tradingview.com/edu/ merupakan saranan bahawa mana-mana sekuriti, portfolio sekuriti, transaksi atau strategi pelaburan tertentu sesuai untuk pelaburan individu tertentu. Tiada penyedia maklumat atau ahli gabungannya akan menasihati anda secara peribadi mengenai sifat, potensi, nilai atau kesesuaian mana-mana sekuriti tertentu, portfolio sekuriti, transaksi, strategi pelaburan atau perkara lain.
 10. Pengguna berdaftar
  Perkhidmatan tertentu, seperti menyimpan carta, menerbitnya atau keupayaan memberi komen pada carta yang diterbitkan, hanya tersedia untuk pengguna berdaftar di laman web TradingView dan meminta anda mendaftar masuk dengan nama pengguna dan kata laluan untuk menggunakannya. Jika anda mendaftar sebagai pengguna (“Pelanggan”) mana-mana ciri TradingView, semasa proses pendaftaran, anda mungkin diminta mengklik “Daftar Sekarang,” “Hantar” atau butang yang serupa; dengan mengklik pada butang tersebut akan mengesahkan persetujuan anda untuk terikat secara sah dengan Terma dan Syarat ini.
  Sebagai pertimbangan dalam penggunaan laman web TradingView, anda menyatakan bahawa anda termasuk dalam umur yang layak untuk mengikat kontrak dan bukan individu yang dilarang daripada menerima Perkhidmatan TradingView di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau bidang kuasa berkenaan. Anda juga bersetuju untuk: (a) memberikan maklumat peribadi yang benar, tepat, terkini dan lengkap sebagaimana yang dikehendaki dalam borang pendaftaran TradingView (the "Data Pendaftaran") dan (b) memelihara dan mengemas kini dengan segera Data Pendaftaran untuk memastikan ia benar, tepat, terkini dan lengkap. Jika anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, bukan terkini dan tidak lengkap, atau TradingVIew mempunyai alasan munasabah untuk mengesyaki maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, bukan terkini atau tidak lengkap, TradingView berhak menggantung atau menamatkan akaun anda dan menghalang apa-apa atau semua penggunaan Perkhidmatan TradingView pada masa kini atau akan datang (atau mana-mana bahagian daripadanya)
 11. Status pelanggan yang Tidak Profesional
  Sebagai vendor data pasaran masa nyata rasmi dari bursa (misalnya Nasdaq) untuk pengguna akhir, kami dikehendaki mengenal pasti status Bukan Profesional mana-mana pelanggan. Dengan memesan langganan untuk data pasaran di TradingView (kecuali untuk langganan berikut: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) anda mengesahkan perkara berikut:
  1. Anda menggunakan data pasaran hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk perniagaan anda atau mana-mana entiti lain.
  2. Anda tidak berdaftar atau layak dengan Suruhanjaya Bursa Sekuriti (SEC) atau Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
  3. Anda tidak berdaftar atau layak dengan mana-mana agensi sekuriti, mana-mana bursa sekuriti, persatuan atau badan pengawalseliaan di mana-mana negara.
  4. Anda tidak menjalankan apa-apa fungsi yang serupa dengan mereka yang memerlukan individu untuk mendaftar atau melayakkan diri dengan SEC, CFTC, mana-mana agensi sekuriti, mana-mana bursa sekuriti, atau persatuan atau badan pengawalseliaan, atau mana-mana pasaran kontrak komoditi atau niaga hadapan, atau persatuan atau badan pengawalseliaan.
  5. Anda tidak terlibat sebagai penasihat pelaburan(seperti dalam terma yang ditakrifkan dalam Seksyen 202 (a) (11) Investment Advisor’s Act of 1940) atau pengurus aset dan anda tidak terlibat untuk memberikan nasihat pelaburan kepada mana-mana individu atau entiti.
  6. Anda tidak melanggan perkhidmatan itu dalam kapasiti anda sebagai prinsipal, pegawai, rakan niaga, pekerja, atau ejen mana-mana perniagaan atau bagi pihak mana-mana individu lain.
  7. Anda menggunakan modal anda sendiri, tidak disediakan oleh mana-mana individu atau entiti semasa mengendalikan dagangan anda.
  8. Anda tidak mengendalikan dagangan untuk manfaat syarikat, perkongsian, atau entiti lain.
  9. Anda tidak pernah mengikat perjanjian berkongsi keuntungan atau menerima pampasan untuk aktiviti dagangan anda.
  10. Anda tidak menerima ruang pejabat dan kelengkapan atau manfaat lain sebagai pertukaran untuk dagangan atau kerja sebagai perunding kewangan kepada mana-mana individu, syarikat atau entiti perniagaan.
 12. Akses dan keselamatan
  Anda menerima tanggungjawab untuk kerahsiaan dan penggunaan mana-mana nama pengguna dan alamat e-mel yang anda boleh daftar untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan anda. Anda bertanggungjawab untuk memelihara kerahsiaan kata laluan dan akaun dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun anda. Anda bersetuju untuk (a) memberitahu TradingView mengenai mana-mana penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau mana-mana pelanggaran keselamatan lain dan (b) memastikan anda keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi. TradingView tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kemudaratan yang timbul akibat kegagalan anda untuk mematuhinya.
 13. Pembayaran dan pembatalan perkhidmatan
  1. Dengan memesan mana-mana langganan di www.tradingview.com (termasuk tempoh percubaan percuma), anda mengesahkan bahawa anda telah membaca dan menerima Terma Penggunaan kami dan anda membenarkan TradingView mengecaj kad bank atau akaun PayPal secara automatik mengikut tempoh pengebilan yang dipilih secara manual oleh anda.
  2. Setiap pengguna boleh mencuba pelan berbayar kami secara percuma untuk 30 hari. Jika anda tidak membatalkan pelan percubaan ini sebelum ia berakhir, anda secara automatik akan disambungkan kepada pelan pembayaran bulanan selepas tempoh sesi percubaan, walaupun pembatalan dilakukan pada hari yang sama pembayaran dikenakan. Pembatalan tempoh percubaan akan menghentikan semua akses kepada alatan dan ciri-ciri berbayar kami.
  3. Perkhidmatan ini akan dibilkan terlebih dahulu secara bulanan, tahunan, atau 2 tahun. Tidak ada bayaran balik atau kredit untuk sebahagian daripada bulan perkhidmatan, atau bayaran balik untuk bulan yang tidak digunakan dengan akaun pengguna terbuka.
  4. Semua pengebilan berlaku secara berulang, yang bermaksud anda akan terus dibilkan sehingga anda membatalkan langganan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membatalkan langganan TradingView anda dengan betul. Permintaan e-mel atau tiket sokongan yang meminta langganan anda dibatalkan tidak dianggap sebagai pembatalan. Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa dengan mengunjungi bahagian pengebilan pada halaman Tetapan Profil anda.
  5. Sekiranya anda membatalkan Perkhidmatan sebelum berakhirnya tempoh berbayar semasa anda, langganan anda akan terus aktif sehingga tarikh tamat tempoh yang berikutnya. Selepas tarikh tamat tempoh, jika tiada pembayaran diterima, langganan anda akan dihentikan.
  6. Kami tidak menawarkan bayaran balik bagi bayaran pendahuluan. Sekiranya anda membuat pesanan Perkhidmatan untuk kali pertama, sila pastikan pesanan anda betul sebelum bayaran dibuat.
  7. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk bayaran bulanan yang berulang. Sekiranya anda telah dibilkan untuk pembaharuan Perkhidmatan bulanan secara automatik, anda boleh membatalkan langganan tersebut untuk mengelakkan daripada terus dibilkan untuk bulan berikutnya.
  8. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk produk Bahagian Pendidikan. Sekiranya anda membeli produk tersebut, ia menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan pesanan itu betul sebelum pembayaran dibuat.
  9. Kami menawarkan pembayaran balik dalam masa 14 hari untuk pembayaran yang telah dikeluarkan secara automatik apabila pelan 1 tahun dan 2 tahun diperbaharui. Anda boleh memohon pembayaran balik di dalam bahagian Bil di dalam Profil Pengguna anda. Sekiranya anda tidak memohon pembayaran balik dalam masa 14 hari selepas pembaharuan akaun, TradingView menganggap bahawa pembaharuan semula Servis adalah diterima dan tiada lagi pembayaran balik akan dibenarkan. Pembayaran balik adalah tidak dibenarkan untuk pembayaran yang telah menerima pembayaran balik separa. Sekiranya anda mempunyai soalan, atau isu, sila hubungi bahagian Kejayaan Pelanggan kami melalui Profil Pengguna anda dengan membuka tiket.
  10. Moderator kami ialah wakil rasmi TradingView, dengan kuasa memberi amaran atau melarang pengguna (termasuk mereka yang mempunyai langganan berbayar) apabila mereka tidak mematuhi Peraturan Dalaman. Kami tidak menawarkan bayaran balik sekiranya anda dilarang daripada menerbitkan kandungan dan berinteraksi dengan individu lain kerana langganan berbayar anda dan semua data dan/atau cirinya masih boleh didapati semasa larangan tersebut berkuat kuasa.
 14. Maklum Balas kepada TradingView
  Dengan menghantar idea, cadangan, dokumen atau/dan saranan kepada TradingView melalui individu yang perlu dihubungi atau laman web maklum balas, anda mengakui dan bersetuju bahwa (a) Sumbangan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari; (b) TradingView tidak mempunyai apa-apa kewajipan kerahsiaan, nyata atau tersirat, berkenaan dengan Sumbangan itu; (c) TradingView berhak menggunakan atau mendedahkan (atau memilih tidak menggunakan atau mendedahkan) Sumbangan tersebut untuk apa-apa tujuan, dalam apa-apa cara, dalam mana-mana media di seluruh dunia; (d) TradingView boleh mempunyai sesuatu yang serupa dengan Sumbangan yang berada dalam pertimbangan atau pembangunan; (e) Sumbangan anda menjadi harta benda TradingView secara automatik tanpa apa-apa kewajipan TradingView terhadap anda; (f) anda tidak berhak mendapat apa-apa pampasan dan pembayaran balik apa-apa bentuk daripada TradingView di bawah apa-apa keadaan.
 15. Gantirugi
  Anda bersetuju membayar ganti rugi dan mempertahankan TradingView dan anak syarikat, ahli gabungan, pegawai, ejen, pekerja, rakan niaga dan pemberi lesen yang tidak terdedah daripada apa-apa tuntutan atau permintaan, termasuk fi peguam yang munasabah, diambil oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada Kandungan yang anda kemukakan, siarkan, hantar, ubah suai atau sebaliknya menyediakannya melalui Perkhidmatan TradingView, penggunaan Perkhidmatan TradingView oleh anda, penyambungan anda kepada Perkhidmatan TradingView, pelanggaran anda terhadap Terma Penggunaan, atau pelanggaran mana-mana hak anda yang lain.
 16. Penamatan
  Atas permintaan pelanggan, maklumat peribadi boleh dipadam dari TradingView. Maklumat data peribadi ialah maklumat yang direkodkan mengenai individu yang boleh dikenal pasti dan mungkin termasuk namanya, alamat, alamat e-mel atau nombor telefonnya. Walau bagaimanapun apa-apa idea berkaitan yang diterbitkan akan kekal di laman web ini. Kami percaya bahawa apabila idea atau carta diterbitkan, ia menjadi sebahagian daripada pengetahuan dagangan komunal dan hendaklah kekal seperti itu. Dasar ini menghalang pengguna daripada hanya mengekalkan idea terbaik mereka untuk memastikan semua orang jujur dengan diri mereka sendiri dan memberi keyakinan kepada individu lain dalam reputasi orang ramai.
  Anda bersetuju bahawa TradingView boleh, tanpa memberi notis terlebih dahulu, menamatkan, mengehadkan akses atau menggantung akaun TradingView anda, mana-mana alamat e-mel yang berkaitan dan akses kepada Perkhidmatan TradingView secara serta-merta. Punca atau sebab bagi penamatan, pengehadan akses atau penggantungan hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (a) pencerobohan atau pelanggaran Terma Penggunaan atau perjanjian atau garis panduan lain yang digabungkan, (b) permintaan oleh penguat kuasa undang-undang atau agensi kerajaan lain, ( c) penamatan atau pengubahsuaian bahan terhadap Perkhidmatan TradingView (atau mana-mana bahagiannya), (d) isu atau masalah teknikal atau keselamatan yang tidak dijangka, (e) tempoh tidak aktif yang lama, (f) dan/atau penglibatan anda dalam aktiviti penipuan atau menyalahi undang-undang. Selanjutnya, anda bersetuju bahawa semua penamatan, pengehadan akses dan penggantungan untuk sesuatu sebab atau punca hendaklah dibuat mengikut budi bicara TradingView sepenuhnya dan TradingView tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk mana-mana penamatan akaun anda, mana-mana alamat e-mel yang berkaitan, atau akses kepada Perkhidmatan TradingView.
 17. E-mel
  Dengan membuka akaun dengan TradingView, anda bersetuju bahawa TradingView boleh menggunakan e-mel anda untuk menghantar bahan pemasaran, notis berkaitan dengan perkhidmatan, mesej maklumat penting, tawaran istimewa dan sebagainya. Anda boleh berhenti melanggan daripada ini dengan mengklik pautan yang disediakan dalam e-mel.
 18. Peraturan dalaman
  Dengan membuka dan menggunakan akaun di TradingView anda mengesahkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju mematuhi Peraturan Dalaman kami.
MS Bahasa Melayu
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Laman Utama Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Kripto Kalendar Ekonomi Bagaimana ia berfungsi Ciri-ciri Carta Peraturan Dalaman Moderator Laman web dan Penyelesaian Broker Widget Perpustakaan Carta Stok Permintaan Ciri Blog & Berita Soalan Lazim Bantuan & Wiki Twitter
Profil Tetapan Profil Akaun dan Pengebilan Hantar maklum balas Idea-idea yang diterbitkan Pengikut Mengikut Mesej Peribadi Sembang Daftar Keluar