Ekuiti Biasa, Jumlah

Apakah Ekuiti Biasa, Jumlah?

Ekuiti Biasa, Jumlah mewakili modal dilaburkan, perolehan tertahan terkumpul, lebihan dan rizab, boleh diagihkan kepada pemegang-pemegang untuk satu saham biasa syarikat induk, di mana kepentingan pemilikan bersih adalah diperoleh semula oleh syarikat.

Bagaimanakah Ekuiti Biasa, Jumlah dikira?

Ekuiti Biasa, Jumlah adalah jumlah Perolehan Tertahan, Modal Dibayar dan Ekuiti Biasa Lain.